'AI Forum Hungary' Konferencia

További információ

 1. Az adatkezelő adatai

Név: CSNSC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(a tovább: „Adatkezelő")

Székhely:                     1062 Budapest, Aradi utca 11. II. em. 1.

Cégjegyzékszám:         Cg. 01-09-297825

Kapcsolattartó:           dr. Martony Ágnes ügyvezető

Panaszkezelés:             E-mail: aiforumhungary@gmail.com

 1. Az adatkezelési tájékoztató cél

A jelen tájékoztató cél, hogy meghatározza az Adatkezelő által a 'Mesterséges Intelligencia helyzete, jelene, jövője, kilátások, felmerülő kérdések' témakörben 2018. december 5. napján megrendelésre kerülő, AI FORUM elnevezésű egynapos konferenciához (a „Konferencia”) Összefüggésben az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységgel, mint a személyes adatkezelés, a kiadhatóság és a megsemmisítés szempontjából releváns szabályozás, amely az adatvédelmi szempontból releváns jogszabályokat tartalmazza, így az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelésének jelentős mértékű védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatálya alá tartozó helyiségről szóló rendelkezéseiről.

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Adatkezelő az adatkezelés során az ilyen jogszabályok rendelkezéseinek és tényleges járásának el:

 1. a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése során és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK rendelet hatályának kívülről a 2016/679 / EU rendeletről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR„);
 2. az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („tévé.„);
 3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. („”);
 4. a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. („Számviteli tv.„);
 5. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátozásokról szóló 2008. évi XLVIII. törvény („”);
 6. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdésekről szóló 2001. évi CVIII. törvény („tévé.").
 1. Meghatározások

A jelen tájékoztatóban használt és fentebb még nem definiált nagybetűs kifejezések jelentése a következő:

Adatkezelés: személyes adatok vagy adatállományokon alapuló automatizált vagy nem automatizált módon végzett műveletek vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, címkézés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbfejlesztése, terjesztés vagy egyéb módon elérhető hozzáférhető tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, vagy megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, a közhatalmi szerv, az ügynökség vagy bármely más szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az adott vagy a jelentõs jog határozza meg, az adatkezelõ vagy az adatkezelõ kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az adott országban vagy a jelentõs jog meghatározza. A jelen tájékoztatóban az Adatkezelő a CSNSC Kft.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely más szerv, amely az adatkezelőnek nem személyes személyes kezelést nyújt.

Direkt marketing tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresési módszerrel végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összességében, ezekben a célokban a termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések, hírlevelek továbbfejlesztése az üzletkötések előmozdítása terén.

EDM: termékek, szolgáltatások értékesítésének előmozdítása célzó elektronikus üzenetek.

NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Részvevők: a Konferenciára regisztráló természetes személyek, akik a Konferencia iránt érdeklődő személyeket is, függetlenül attól, hogy a Konferencia díját megfizetik-e, vagy a Konferencián ténylegesen részt vesznek-e.

Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (relevre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különféle azonosítóval, például névvel, számmal, helymeghatározó adatokkal, online azonosítóval vagy a természetes személy testi, fizikai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 1. A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és vége

Az Adatkezelő a Konferencia megszervezésével és lebonyolításával összefüggésben az alábbi Személyes részben kezeli.

A kezelt data köre A Résztvevők:

· Neve;

· Lakcíme;

· E-mail címe;

· Telefonszáma;

· A Konferencia részvételi díjának fizetéséhez kapcsolódóan bakszámlaszáma; valamint;

· Ha a Résztvevő diák- vagy nyugdíjas kedvezményre jogosult, a jogosultság (tanulói jogviszony / nyugellátás) ténye.

 

Az Adatkezelés célja A fentiek szerinti Adatkezelési céljai az alábbiak:

· A Résztvevők regisztrálása;

· A Résztvevőkkel kapcsolatban kapcsolattartás;

· Kedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosultság elbírálása;

· Az Adatkezelőre vonatkozó számviteli követelmény teljesítése (például számviteli bizonylat kiállítása a Résztvevő fizetési megállapodásából);

· Direkt marketing tevékenység folytatása / EDM küldése az Adatkezelő által, valamint a fenti célból abban az esetben, ha a jelen tájékoztatóban szerepelnek a személyek / szervezetek számára, ebben az esetben a Résztvevő által kínált eredményeket.

 

Az Adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köréhez igazodóan a jogalapok az alábbiak:

·        regisztráció esetén: a Résztvevők önkéntes felhasználása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont];

·        a Konferencia részvételi díját megfizetése esetén: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], a szerződésből eredő esetleges igényérvényesítéseket is;

·        számviteli bizonylat (számla) kiállítással kapcsolatos adatok: jogi követelmény teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont], a Számviteli tv. 165-166. § által előírt számviteli bizonylat adási követelmény teljesítése;

·        Direkt marketing tevékenység / EDM küldés, valamint az ebből a célból származó adattovábbítás: a Résztvevők önkéntes felhasználása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].

 

Az Adatkezelés időpontja Az egyes Adatkezelési jogalapjához igazodóan az Adatkezelések időtartama az alábbiak szerint:

·        regisztráció Személyes adatok a visszavonásáig kezelhetőek, ennek hiányában ebben az időben 2 (kettő) évig;

·        a Konferencia részvételi díját megfizetése és a Számviteli tévé. szerint bizonylat (számla) kiállítása A kezelő személyi adatai és a számlakiállítás alapjául szolgáló okiratokban rögzített személyes adatok kezelése időtartama számla kiállításától számított 8 (nyolc) év;

·        Direkt marketing tevékenység / EDM küldés A személyes adatokat a kezelési visszavonásáig kezelhető, ennek hiányában helyesen 10 (tíz) évig.

 

Személyes adatok forrása A konferenciára vonatkozó regisztráció során a Résztvevők által kerülnek megadásra.
Adatfeldolgozófelvételek Az Adatkezelő Adatfeldolgozót, aki Személyes adatokhoz férhet hozzá, nem vesz igénybe.

 

Adat át / az adatok megismerésére jogosultak köre

 

Személyes adatok az alábbi személyekhez / szervezetekhez kerülnek / kerülhetnek továbbításra:

· The Center for the Study of New Security Challenges Ltd. (székhely: 20 Morningside Gardens, Edinburgh, EH105LE, UK), amely Nagy-Brittaniában bejegyzett társaság a Konferencia szervezésében veszélyes és a jövőbeni marketing tevékenység folytatása, ha szükséges a Résztvevő önkéntes eredményének adta (név, e-mail cím).

· Direkt marketing tevékenység folytatása alapján, ha ehhez a Résztvevő önkéntes eredményének adata (név, e-mail cím): PricewaterhouseCoopers Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78 .; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-961102 ), vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetbiztonsági Intézet (1083 Budapest, Ludovika t. 2.), valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.) részére.

· Számlázás során a Társaság által nyújtott könyvelési szolgáltatás nyújtása megbízott cég számára (név, lakcím, bankszámlaszám): NPV-2000 Ügyviteli Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 45. II. Em. 4 .; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-732155).

· Adóügyi ellenőrzés alatt: a NAV, valamint az egyéb megfelelő adóhatóságok számára.

Adattovábbítás esetén a Személyes adatok további kezelése az első személyek / szervezetek mint önálló adatkezelők lesznek felelősek.

 1. tájékoztatás iránti kérés

A Résztvevők személyre szóló tájékoztatását kérheti, ha az Adatkezelő által kezelt személyi kezelésről gondoskodik (egyes Adatkezelési célokról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, az Adatkezelés időtartamáról).

A tájékoztatás iránti kérést az Adatkezelő 1. pontban Az elérhető elérhetőség lehet elküldeni. A kérést az Adatkezelő 30 (harminc) napon belül teljesíti.

 1. Hozzáférési jog

A személyes adatok kezeléséről a személyes adatok kezelésére és tájékoztatására vonatkozó kérelmeket kell benyújtani.

A tájékoztatás iránti kérést az Adatkezelő 1. pontban Az elérhető elérhetőség lehet elküldeni. A kérést az Adatkezelő 30 (harminc) napon belül teljesíti.

 1. Helyesbítéshez való jog

A Résztvevők jogosultak és a rájuk vonatkozó Személyes adatok helyesbítése kérni. AzAdatkezelő a kérés alapján javítja vagy kiegészíti a Személyes információkat.

A helyesbítés iránti kérést az Adatkezelő 1. pontban Az elérhető elérhetőség lehet elküldeni. A kérést az Adatkezelő 30 (harminc) napon belül teljesíti.

 1. Törléshez való jog

A Résztvevők jogosultak számára a Személyes adataik törlését kérik, az alábbi együttes feltételek fennállása esetén:

a) az Adatkezelő kezeli a kérdést Személyes jelent;

b) az adott Résztvevő a Személyes adatai törlését kéri; és

c) a Személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő azokat kezeli.

A törlés iránti kérést az Adatkezelő 1. pontban Jelen elérhetőségeire lehet elküldeni. Az Adatkezelőa kérés alapján, - a törlés feltételei teljesülnek -, indokolatlan késedelem nélkül intézkedik a törlés iránt.

 1. Az adatkezelés korlátozásáhozvaló jog

A Résztvevők kérhetik az Adatkezelőtől a Személyes adataik kezelésének korlátozását a rájuk vonatkozó Személyes adatokkal.

Ha az adott Résztvevő vitatja az Adatkezelő által kezelt Személyes adatai pontosságát és egyúttal kéri a kérdéses adatok kezelését a korlátozással, az Adatkezelőkkel és a személyes adatok kezelésével abban az időszakban, amely alatt ellenőrzi a személyes adatok pontosságát.

AzAdatkezelő korlátoztozza az adott Résztvevő Személyes adatkezelés, ha az adatkezelés jogellenes, de az adott Résztvevő ellenzi az ilyen adatok törlését.

AzAdatkezelő korlátozza az adott Résztvevő Személyes adatainak kezelését, ha azt az adott Résztvevő jogi igény előterjesztését, érvényesítését vagy védelme érdekében kéri, és az Adatkezelőnekmár nincsenek ezek az adatok az Adatkezeléssel.

Ha az Adatkezelő a fentiek szerint korlátoztozza Személyes adatok kezelését, abban az esetben az Adatkezelő:

a) tárolhatja a vonatkozó Személyes felhasználást;

b) az adott Résztvevő felhasználása alapján azokat kezelhetik; vagy

c) a személyi jogi jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, vagy bármely személy jogainak megvédését.

A korlátozás iránti kérést az Adatkezelő 1. pontban Az elérhető elérhetőség lehet elküldeni. A kérést az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkülteljesíti.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes személyes bizalmasan kezeli, és megtapasztal minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja és garantálja.

Az Adatkezelő az elektronikus tárolt adatokról az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatok körében gondoskodik külön:

 1. a szoftverek és hardverek informatikai és fizikai védelemről;
 2. az adatállományok helyreállításának lehetőségeiről (rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok megfelelő kezeléséről);
 3. az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 4. az adatállományok, valamint az adathordozó eszközök fizikai védelméről (tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről,

Az Adatkezelő a papír alapon tárolt adatok védelme érdekében megtörtént minden szükséges intézkedést (fizikai biztonság, zárt tárolók, tűzvédelem).

 1. Adatvédelmi incidensek

Az adatvédelmi incidensa biztonság olyan sérülése, amely a továbbfejlesztett, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidensek kezelése az Adatkezelő Adatvédelmi incidenskezelési szabályzat alkalmazása.

 1. Panasz bemutatás való jog

Ha a Résztvevők a jogaik megsértését vélelmezik, jogosultak egyeztetést kezdeményeznek az Adatkezelővel az Adatkezelő 1. pontban A rendelkezésre álló eszközök közül bármelyik, vagy a bíróság vagy a NAIH-hoz fordulhatnak. A Bíróság eljárásának megalapozását a Résztvevő dönthet úgy, hogy az eljárás vagy a lakóhely szerint az igazságügyi bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a feltételekkel: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C .; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 1. A jelen tájékoztató lépése és módosítása

A jelen tájékoztató 2018. szeptember 25. napján lépéssel és a Konferenciával kapcsolatban kezelt Személyes adatok törlésére az 5. pontban meghatározott végső időpontig marad érvényben. Ennek megfelelően a jelen tájékoztatást lehetővé tevő hatékony megszűnik azon a napon, amikor az Adatkezelő mind, a Konferenciával kapcsolatban kezelt Személyes adatot a nyilvántartásaiból véglegesen töröl.

Az Adatkezelőfenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor módosítsa.

nyomtatás