'AI Forum Hungary' konferencia

Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő és elérhetőségei

Név:                         CSNSC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: "Adatkezelő")

Bejegyzett székhely:           H-1062 Budapest, Aradi utca 11, 2. emelet 1, Magyarország

Cégjegyzékszám:        Cg. 01-09-297825

Kapcsolattartó:           dr. Martony Ágnes ügyvezető igazgató

Panaszkezelés:   E-mail: aiforumhungary@gmail.com

 1. Az adatvédelmi irányelv célja

Jelen adatvédelmi irányelv célja meghatározni az Adatkezelő által 5. december 2018-én megrendezésre kerülő, az IA FORUM Hungary elnevezésű egynapos konferenciához kapcsolódóan végzett adatkezelési tevékenységeket, amelyek tárgya a A hírszerzés helyzete, jelen, jövő, kilátások és felmerülő problémák ”(a továbbiakban:„Konferencia”), Beleértve a személyes adatok feldolgozását, kiadását és törlését szabályozó szabályokat a természetes személyek védelméről szóló, 2016. április 679-i (EU) 27/2016 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban. a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

 1. Az adatkezelés jogi szabályozása

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogi előírások különösen a következők:

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. TörvényInformációs törvény„);
 2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 / EU rendelete (27. április 2016.) a természetes személyek személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 irányelv hatályon kívül helyezéséről / EK („GDPR„);
 3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Polgári törvénykönyv„);
 4. 2000. évi C. törvény a számvitelről („Számviteli törvény„);
 5. Az üzleti marketing tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. és
 6. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.
 1. Fogalommeghatározások

Ez a szakasz meghatározza a jelen adatvédelmi irányelv legfontosabb, a fentiekben nem meghatározott adatvédelmi feltételeit, az alábbiak szerint:

Adatfeldolgozás: bármely olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokkal vagy személyes adatok halmazával hajtanak végre, akár automatizált módon, akár gyűjtéssel, rögzítéssel, rendszerezéssel, strukturálással, tárolással, adaptálással vagy módosítással, visszakereséssel, konzultációval, felhasználással, közzététel továbbítással, terjesztéssel vagy más módon hozzáférhetővé tételsel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más testület, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jogszabályok határozzák meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésének konkrét kritériumait az uniós vagy a tagállami jog előírhatja. A jelen adatvédelmi irányelv adatkezelője a CSNSC Kft.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más testület, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

Direkt marketing tevékenység: a közvetlen marketing stratégiákat alkalmazó információs tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások összessége, amelyek célja a termékek és szolgáltatások ajánlása az érintetteknek, hirdetések és hírlevelek továbbítása a tranzakciók megkönnyítése érdekében.

EDM: elektronikus termékek, amelyek megkönnyítik a termékek és szolgáltatások értékesítését.

Felügyeleti hatóságor NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság mint magyar felügyeleti hatóság az adatvédelmi kérdésekben.

A résztvevők: a konferenciára regisztráló természetes személyek, beleértve azokat is, akik érdeklődnek a konferencia iránt, függetlenül attól, hogy ténylegesen rendezik-e a regisztrációs díjakat és / vagy részt vesznek-e a konferencián.

Személyes adatok: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatos bármely információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy egy vagy több fizikai, fiziológiai, e természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása;

 1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok, célja, jogalapja és időtartamaf

Az Adatkezelő a Konferencia szervezésével kapcsolatban a következő személyes adatokat dolgozza fel.

A feldolgozott adatok köre A résztvevők':

· Név;

· cím;

· email cím;

· telefonszám;

· Bankszámlaadatok a Konferencia regisztrációs díjának elszámolásához kapcsolódóan; és;

· Abban az esetben, ha a Résztvevőnek joga van hallgatói árhoz vagy nyugdíjas árhoz, a jogosultság tényéről.

 

Az adatfeldolgozás célja A fenti személyes adatok adatfeldolgozásának céljai a következők:

· A résztvevők regisztrációja;

· Kommunikáció a résztvevőkkel;

· A hallgatói vagy nyugdíjas árra való jogosultság meghatározása;

· Az Adatkezelőre vonatkozó számviteli jogi kötelezettségnek való megfelelés (különösen a számlák kiállítása, ha regisztrációs díjat fizetnek);

· Közvetlen marketing tevékenységek / EDM-továbbítás az Adatkezelő által és ilyen célú adatátvitel az ebben az adatvédelmi irányelvben említett személyeknek / szervezeteknek, feltéve, hogy a résztvevők beleegyezésüket adták az ilyen adatátvitelhez.

 

Az adatkezelés jogalapja Az egyes adatfeldolgozások jogalapja a következő:

·         Résztvevők bejegyzés: a résztvevő beleegyezése [a GDPR 1. cikke (6) bekezdésének a) pontja];

·        a Konferencia regisztrációs díjának befizetése: szerződés teljesítése [a GDPR 1. cikke (6) bekezdésének b) pontja]], ideértve az ebből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges jogviták rendezését;

·        számlázás: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [a GDPR 1. cikke (6) bekezdésének c) pontja]], nevezetesen a számlakibocsátási kötelezettségnek való megfelelés a 165–166. számviteli törvény;

·        Direkt marketing tevékenységek / EDM továbbítás, beleértve a személyes adatok e célból történő továbbítása: a Résztvevő beleegyezése [a GDPR 1. cikke (6) bekezdésének a) pontja].

 

Az adatfeldolgozás időtartama Az egyes adatkezelések időtartama a következő:

· A résztvevők személyes adatai, amelyeket a bejegyzés a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2 (két) évig feldolgozható;

· A résztvevők személyes adatai, amelyeket a a konferencia regisztrációs díjának megfizetése és számlázás a vonatkozó számla keltétől számított 8 (nyolc) évig feldolgozható;

· A résztvevők személyes adatai Direkt marketing tevékenységek / EDM továbbítás a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 10 (tíz) évig feldolgozható.

 

A személyes adatok forrása A Résztvevők a regisztráció során megadják személyes adataikat.
Adatfeldolgozó Az Adatkezelő nem von be egyetlen olyan Adatfeldolgozót sem, aki hozzáférhet a személyes adatokhoz az Adatfeldolgozás során.

 

Személyes adatok / olyan személyek továbbítása, akik hozzáférhetnek a személyes adatokhoz Az Adatkezelő személyes adatokat továbbíthat a következő személyek / szervezetek részére:

· Abban az esetben, ha a Résztvevő beleegyezését adta személyes adatainak (név, e-mail cím) továbbításához az Új Biztonsági Kihívások Tanulmányozási Központjához (bejegyzett székhely: 20 Morningside Gardens, Edinburgh, EH105LE, Egyesült Királyság), az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező társaság, amely a jövőben közvetlen marketing tevékenységet szeretne folytatni.

· Abban az esetben, ha a Résztvevő beleegyezését adta személyes adatainak (név, e-mail cím) közvetlen marketing célú továbbításához: a PricewaterhouseCoopers Magyarország Korlátolt Felelősségű Társasághoz (székhely: 1055 Budapest) , Bajcsy-Zsilinszky út 78, Magyarország; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-961102), és / vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetéhez (H-1083 Budapest, Ludovika t. 2, Magyarország), és / vagy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre (H-1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2, Magyarország).

· A számviteli jogi kötelezettségek (azaz a számla kiállítása) (név, cím, bankszámla adatai) teljesítése érdekében: NPV-2000 Ügyviteli Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 45, 2nd 4. emelet; cég reg. szám: Cg. 01-09-732155).

· Költségvetési ellenőrzés esetén: a Magyar Adóhatóság.

Adatátvitel esetén a további Adatfeldolgozást a fenti személyek / szervezetek végzik, akik kizárólag ezért felelnek.

 1. Információkérés

A résztvevőknek jogukban áll információkat kérni személyes adataik feldolgozásáról (ideértve az egyes adatkezelések célját, jogalapját, hatályát, időtartamát és a személyes adatok továbbítását).

Az információ iránti kérelmet az Adatkezelő 1. szakaszában meghatározott elérhetőségeire lehet eljuttatni. Az Adatkezelő az információt 30 (harminc) napon belül megadja.

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A résztvevőknek joguk van hozzáférni személyes adataikhoz az adatfeldolgozás során bármikor.

A hozzáférés iránti kérelmet az Adatkezelő 1. szakaszban megadott elérhetőségeire lehet eljuttatni. Az Adatkezelő a kérelmet 30 (harminc) napon belül teljesíti.

 1. Helyesbítés joga

A résztvevőknek joguk van a helyesbítésre. Az Adatkezelő a Résztvevő kérésére kijavítja a pontatlan személyes adatokat, vagy kitölti a hiányos személyes adatokat.

A helyesbítés iránti kérelmet az Adatkezelő 1. szakaszában meghatározott elérhetőségeire lehet eljuttatni. Az Adatkezelő a kérelmet 30 (harminc) napon belül teljesíti.

 1. Törléshez való jog

A Résztvevőnek joga van személyes adatainak törlésére a következő feltételek mellett:

 • Az Adatkezelő feldolgozza a vonatkozó Személyes adatokat; és
 • a résztvevő kéri személyes adatainak törlését; és
 • a szóban forgó személyes adatokra már nincs szükség a feldolgozás céljaihoz képest.

A törlés iránti kérelmet az Adatkezelő 1. szakaszában megadott elérhetőségeire lehet elküldeni. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti a kérelmet.

 1. Az adatkezelés korlátozásának joga

A Résztvevőnek joga van személyes adatainak kezelésének korlátozását kérni a következő esetekben.

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok feldolgozását egy olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy ellenőrizze ezeknek a személyes adatoknak a pontosságát, ha a Résztvevő vitatja a Személyes adatok pontosságát.

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok feldolgozását, ha az adatkezelés jogellenes, és a Résztvevő ellenzi a személyes adatok törlését, de ehelyett kéri e személyes adatok felhasználásának korlátozását.

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok feldolgozását, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra a szóban forgó Adatkezelés céljaira, de a Résztvevőnek meg kell követelnie a vonatkozó Személyes adatok tárolását személyes létrehozása, gyakorlása vagy védelme érdekében. jogi követelések.

Ha az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok feldolgozását, akkor az Adatkezelő:

a) tárolja a vonatkozó személyes adatokat;

(b) a vonatkozó Személyes adatokat a Résztvevő beleegyezése alapján dolgozza fel; vagy

(c) a vonatkozó személyes adatok feldolgozása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

A korlátozás iránti kérelmet az Adatkezelő 1. szakaszában megadott elérhetőségeire lehet eljuttatni. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti a kérelmet.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja és garantálja.

Az adatkezelő az elektronikusan tárolt adatok informatikai védelmével kapcsolatos feladatai között különösen a következőket biztosítja:

 1. védelem a jogellenes hozzáférés ellen (szoftverek és hardverek informatikai és fizikai védelme);
 2. az adatrekordok javításának lehetősége (azaz a másolatok rendszeres biztonsági mentése és biztonsági kezelése);
 3. vírusok elleni védelem;
 4. az adatrekordok és adathordozók fizikai védelme (azaz tűz- és vízkárok, világítás, a vihartól eltérő természeti erők stb. elleni védelem).

Az Adatkezelő minden intézkedést megtesz a nyomtatott dokumentumok formájában tárolt adatok védelme érdekében (fizikai biztonság, zárt tárolók, tűz elleni védelem).

 1. Személyes adatok megsértése

A személyes adatok megsértése a biztonság megsértését jelenti, amely a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, illetéktelen közzétételéhez vagy hozzáféréséhez vezet.

Az ilyen események kezelésére az Adatkezelő személyes adatainak megsértésére vonatkozó irányelveket kell alkalmazni.

 1. Panasz benyújtásának joga

Ha bármelyik Résztvevő úgy véli, hogy megsértették jogait, az Adatkezelő azt javasolja, hogy konzultációkat kell kezdeményezni az Adatkezelővel a fenti 1. szakaszban feltüntetett bármely elérhetőség felvételével, vagy a Résztvevő a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordul, amely a magyarországi felügyeleti hatóság. . Bírósági eljárás megindítása esetén a Résztvevő dönthet úgy, hogy az állandó lakhelyétől kezdve megindítja az eljárást a hatáskörrel rendelkező bíróság előtt.

A NAIH elérhetőségei a következők: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C, Magyarország; telefonszám: +36 1 391 1400; faxszám: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

 1. A jelen adatvédelmi irányelv hatálybalépése és módosítása

Ez az adatvédelmi irányelv 25. szeptember 2018-től lép hatályba, és a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan a fenti 5. szakaszban meghatározott határidő lejártáig marad érvényben. Ezért ez az adatvédelmi irányelv automatikusan megszűnik azon a napon, amikor az Adatkezelő törli nyilvántartásából a Konferenciával kapcsolatban kezelt összes személyes adatot.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítsa.

nyomtatás